Intellectueel eigendom vastleggen

Gratis online controleren of jouw intellectuele eigendomsrechten te beschermen zijn…

Gratis onderzoek

Je krijgt altijd een gratis onderzoek of jouw intellectueel eigendomsrecht te beschermen is en aan de vereisten voldoet.

Vaste tarieven

Je betaalt voor alle registraties een vast tarief. Zo weet je altijd vooraf wat de kosten van ons bureau zijn.

Persoonlijk advies

Bel eens naar 088-2333334 en zie dat onze specialisten al je vragen meteen beantwoorden.

BMM

Onze merkengemachtigden zijn lid van de Benelux-vereniging voor merken- en modellenrecht. Zo waarborgen we kwaliteit.

ING
samsung
politie
total energies
royal flora holland
unive

Wat zijn de kosten van intellectueel eigendom vastleggen?

De tarieven voor intellectueel eigendom vastleggen verschillen per recht dat je wilt beschermen. Het registreren van een merknaam of logo start bij 495 euro. Kosten voor het bescherming van modelrecht zijn afhankelijk van waar je bescherming nodig hebt. Buiten de Benelux en EU geldt dit ook voor het merkenrecht.

BENELUX

495,-

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk

EUROPESE UNIE

1299,-

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk

Offerte

Beschikbaarheidscheck

1 klasse

Meer klassen mogelijk

10 jaar bescherming

Verlengen altijd mogelijk

Wat is intellectueel eigendom?

Intellectueel eigendom staat voor een verzameling rechten op ideeën en creatieve concepten. Deze rechten zijn bepaald in nationale en internationale wetten. Beroepen als uitvinders, ontwerpers, ontwikkelaars en auteurs beschermen hun ideeën en concepten met het intellectueel eigendom. Wanneer de overheid het intellectuele eigendomsrecht toekent aan de bedenker van bijvoorbeeld een product, uitvinding of merknaam, beschikt alleen de bedenker over de rechten. Simpel gezegd: de bedenker krijgt het alleenrecht. Alleen de bedenker mag het ontwerp reproduceren of de merknaam gebruiken. Hiermee wordt voorkomen dat derden ten onrechte profiteren van hun ideeën en creaties.

Waarom is intellectueel eigendom belangrijk?

Door intellectueel eigendom vastleggen in de officiële registers wordt je beschermd tegen derden en dit geeft zekerheden aan de bedenker. Iemand mag niet zomaar jouw creatie gebruiken. Wanneer dit wel gebeurt, wordt mogelijk inbreuk op de rechten van intellectueel eigendom gepleegd. Volgens de wet is er dan sprake van een ‘onrechtmatige daad. In het geval van een onrechtmatige daad moet de dader een schadevergoeding betalen aan de rechthebbende. Daarnaast loop je zelf een risico als bijvoorbeeld je product of merknaam niet in het merkregister geregistreerd staat. Wanneer een derde partij dit wel doet, mag jij het design of de merknaam niet meer gebruiken.

Intellectueel eigendom biedt de ondernemer bescherming

Iedere ondernemer kan zijn eigen uitgewerkte ideeën en concept beschermen. Dit gebeurt aan de hand van de zogeheten intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten zijn een breed spectrum aan verschillende rechten. In totaal bestaan er elf verschillende soorten. Die kun je los of in combinatie met elkaar gebruiken.

intellectueel eigendom vastleggen
Het merkenregister

In Nederland is het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom het officiële orgaan voor de registratie van merk en model. Deze instantie kan en mag geen advies geven, maar is in de meeste gevallen het de aangewezen instantie om intellectueel eigendomsrecht vast te leggen. Al sinds 1971 hebben Nederland, België en Luxemburg dezelfde regels voor de bescherming van merken. Het betekent ook dat de registratie automatisch van kracht is in deze drie landen. De aanvraag gebeurt online. Houd er rekening mee dat de procedure gemiddeld drie maanden in beslag neemt.

Wat moet ik weten over intellectueel eigendomsrecht?

In principe ontstaan rechten alleen door registratie ervan. In sommige gevallen ontstaan rechten ook automatisch. Sowieso dien je aan de voorwaarden te voldoen om in aanspraak te kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten. Voor de juiste basiskennis zijn de volgende punten van belang om te weten:

 • Welke intellectuele eigendomsrechten bestaan er?
 • Over welk(e) recht(en) beschik je?
 • Wat wordt beschermd?
 • Moeten de rechten geregistreerd worden of ontstaat bescherming automatisch?

Kan jouw merk beschermd worden?

Gratis binnen 1 minuut de beschikbaarheid van jouw merk weten

Wat zijn de soorten intellectuele eigendomsrechten die bestaan?

We kennen 8 soorten intellectueel eigendom die je kunt beschermen, dit zijn:

 1. auteursrecht
 2. chipsrecht
 3. databankrecht
 4. handelsnaamrecht
 5. merkrecht
 6. modelrecht
 7. octrooirecht
 8. domeinnaamrecht
intellectueel eigendomsrecht beschermen
Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt originele werken en is van toepassing op werken die zintuigelijk waarneembaar zijn. Onder originele werken vallen onder andere een (strip)boek, een foto, een video, muziek of een game. Daarbij is er geen onderscheid tussen on- en voltooid werk. Het auteursrecht ontstaat automatisch. Voor het verkrijgen van het auteursrecht hoef je dus niets te doen. Het nadeel hiervan is dat auteursrecht soms lastig te bewijzen is. Daarom is een officiële registratie wel handig. De maker beschikt zijn hele leven over het auteursrecht.

De maker beschikt via het auteursrecht over een drietal rechten:

 • Het recht om werk openbaar te maken: de maker mag zijn werk verspreiden onder publiek. Bijvoorbeeld een muziekstuk via Spotify of een game in de Playstation-store.
 • Het recht om te verveelvoudigen: dit heet ook wel reproduceren of het maken van een kopie. Een vertaling van (strip) boek valt bijvoorbeeld onder verveelvoudigen.
 • Persoonlijkheidsrechten: de maker heeft de optie bezwaar te maken tegen een derde partij die het werk bijvoorbeeld vervormt of onder een andere naam publiceert.
Chipsrecht

Het chipsrecht beschermt topografieën – het design – van halfgeleiderproducten, ook wel chips genoemd. Een chip is op een bepaalde manier geprogrammeerd om een elektronisch toestel een functie te laten uitvoeren. Chips zitten verwerkt in allerlei apparaten: van elektrische auto’s tot waterkokers. Het chipsrecht geldt alleen als het design voortkomt uit intellectuele inspanning en dit product niet algemeen bekend is in de wereld van halfgeleiders. Om chipsrecht in Nederland te kunnen krijgen, is een registratie nodig, in België geldt dit niet.

De chipsrechten geven de maker de volgende rechten:

 • De maker van een chip is via het chipsrecht bevoegd om het design te verveelvoudigen cq. te reproduceren.
 • De maker mag met het design een halfgeleiderproduct maken.
 • De maker mag een exemplaar van het design of een halfgeleider met daarin het design verwerkt, commercieel exploiteren.

Deze chipsrechten hebben een geldigheid van tien jaar. De geldigheid gaat in aan het einde van het jaar waarin het design commercieel voor het eerst wordt geëxploiteerd. De duur van een chipsrecht van niet-geëxploiteerd design zonder aanvraag is vijftien jaar.

Databankenrecht

Databankenrecht beschermt een samenstelling van werken of gegevens. Een databank is systematisch geordend en zijn de bestanden in een databank zelfstandige elementen. De gebruiker moet deze bestandsdelen los van elkaar kunnen raadplegen met een index of zoekfunctie. Voorbeelden van databanken zijn: een encyclopedie, een website met vacatures of Google Scholar. Een biografie daarentegen is geen databank. Het bestaat met hoofdstukken weliswaar uit verschillende elementen, maar die moeten in bepaalde volgorde gelezen worden. Het zijn geen zelfstandige elementen en dat is juist wat een databank typeert.

Het databankenrecht verleent de volgende rechten:

 • De maker heeft het recht om gegevens uit de databank op te vragen. Dit betekent het toe-eigenen van de complete inhoud of een substantieel deel hiervan.
 • De maker van de databank mag daarnaast gegevens uit de databank hergebruiken. Hier gaat het om het verspreiden van de inhoud onder het publiek. De maker mag ook anderen toestemming geven voor hergebruik.

Het is verboden om een groot deel van de inhoud uit de databank over te nemen. Een databankenrecht ontstaat automatisch en is gratis zodra je aan de voorwaarden voldoet.

Kwekersrecht

Het kwekersrecht draait om nieuwe plantenrassen. Dit recht wordt toegekend aan het ras en niet aan het soort plant. Peren zijn een soort, een kleipeer is een ras. Er is sprake van kwekersrecht zodra een ras onderscheidbaar, homogeen, bestendig én nieuw is. Daarnaast dient het ras een naam te hebben. Voor het verkrijgen van kwekersrecht is een officiële registratie bij het BOIP verplicht. Een goedgekeurde aanvraag geeft de aanvrager het alleenrecht om het nieuwe plantenras te telen en te verhandelen.

Handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht beschermt de naam waaronder een bedrijf opereert. De handelsnaam is vaak dezelfde zoals die vermeld staat in de oprichtingsakte van het betreffende bedrijf. Tevens is het mogelijk dat een bedrijf verschillende handelsnamen gebruikt voor diverse activiteiten. Iedereen die een bedrijf heeft moet een handelsnaam bepalen. Een handelsnaam is beschermd zodra deze ook aantoonbaar wordt gebruikt in uitingen (bijvoorbeeld e-mail, website en social media) van een bedrijf. (Potentiële) klanten moeten je bedrijf aan de handelsnaam herkennen. Het handelsnaamrecht wordt toegekend aan de onderneming die de naam als eerste gebruikt.

Het handelsnaamrecht geeft de eigenaar het recht om de naam te gebruiken. Een derde partij mag deze naam niet gebruiken als hij uit dezelfde sector komt of een sterk vergelijkbare naam wil gebruiken. In zulke gevallen ontstaat verwarring en dat is niet toegestaan. Klanten kunnen ondernemingen dan niet goed uit elkaar halen en voor bedrijven heeft dat nadelige gevolgen. De vork steekt anders in de steel als bedrijven in een andere sector of regio opereren. Er is dan minder kans op verwarring.

Merkrecht

Het merkenrecht geeft het alleenrecht op het gebruik van een bepaald merk. Daarnaast kunnen merkeigenaren beter optreden tegen derden waardoor hun merk misbruikt wordt. Merkeigenaren mogen derden verbieden dit merk te gebruiken. Het is wel de bedoeling dat een merk actief gebruikt wordt. Een ander voordeel van het merkrecht is dat het een teken van professionaliteit is. Hiervoor bestaat het r-symbool. Het bevordert het vertrouwen van klanten. Daarnaast wordt een geregistreerd r-merk ook meer waard. Bij een eventuele verkoop van het merk of licentie, is dit aantrekkelijk. Voor het krijgen van merkenrechten is een merkregistratie nodig in de Benelux, EU of andere landen internationaal.

Modelrecht

Het modelrecht richt zich op productontwerp, vormgeving en design. Dit recht beschermt de vormgeving van producten. Het uiterlijk/design wordt bepaald door kenmerken als lijnen, kleuren, vormen en materialen. Ondernemers kunnen hun model en/of tekening deponeren via een modelregistratie. Onder een model of tekening wordt het uiterlijk van een nieuw voortbrengsel met een eigen karakter bedoeld. Het mag ook een deel hiervan zijn. Voorbeelden van deze voortbrengselen zijn: meubels, kledingstukken, een nieuw model koptelefoon of horloge. Het modelrecht geeft de ondernemer monopolie (alleenrecht) om het model te exploiteren. Derden mogen het model niet misbruiken.

Octrooirecht

Een octrooi wordt ook wel patent of bevret genoemd. Octrooien beschermen uitvindingen op technische producten en processen. Het octrooirecht wordt uitgegeven als het technische product of proces nieuw, inventief én industrieel toepasbaar is. Een product is nieuw als iemand anders het nog niet heeft uitgevonden en wanneer er nog geen octrooi is aangevraagd. Een product wordt als inventief gezien als er sprake is van originaliteit en dat iemand anders het idee niet makkelijk kan bedenken. Een product is industrieel toepasbaar als de uitvinding een technisch probleem verhelpt.

Een octrooi bepaalt dat de eigenaar een bepaalde periode (maximaal twintig jaar) als enige de uitvinding mag gebruiken, produceren en exploiteren. Het geeft dus alleenrecht op de uitvinding en mogen derden het niet gebruiken. Een octrooi moet worden aangevraagd. Bij de aanvraag kan worden aangegeven in welke landen het octrooi geldig moet zijn. Het Octrooicentrum Nederland (OCNL) behandelt de aanvragen in Nederland. Een goedgekeurd octrooi biedt de kans om de gemaakte kosten voor het product terug te verdienen. Daarnaast houdt een octrooi concurrenten van de markt.

Domeinnaam

De domeinnaam is het unieke adres (URL) naar een website. Daarnaast worden domeinnamen ook gebruikt voor e-mailadressen. Technisch gezien gaat er achter ieder domeinnaam een IP-adres schuil. Elke domeinnaam heeft een uniek IP-adres. Een IP-adres is een code van letters en cijfers, waardoor het onherkenbaar en moeilijk te onthouden is. Het domeinnaamsysteem vertaalt het IP-adres naar een uniek, herkenbaar en zelf gekozen adres: www.domeinnaam.nl. Domeinnamen moeten geregistreerd worden. Het is bij de registratie van belang dat de domeinnaam geen inbreuk maakt op bestaande handelsnamen of geregistreerde merknamen.

Kan je merk beschermd worden?

Gratis binnen 1 minuut de beschikbaarheid van jouw merk weten

Bedrijfsgeheim

Bedrijfsgeheim is alle waardevolle bedrijfsinformatie die vertrouwelijk moet blijven en waarvoor maatregelen zijn getroffen om deze geheim te houden. De geheimhouding gebeurt aan de hand van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb). Deze wet maakt duidelijk wat bedrijfsgeheim is en hoe je dat als ondernemer kunt beschermen. Dankzij Wbb kunnen bedrijven optreden tegen derden die bedrijfsinformatie onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en/of openbaar maken. De wet geldt voor heel Europa. Dit geeft de ondernemer meer rechtszekerheid. Met name voor MKB-bedrijven, starters en dienstverlenende bedrijven is bedrijfsgeheim van belang. Om beter gepositioneerd de raken in de markt, is het belangrijk dat informatie belangrijk blijft.

Bedrijfsgeheimen kunnen van toepassing zijn op allerlei zaken binnen een bedrijf. Denk aan klantenbestanden, technische kennis, software, strategie, contracten, formules en recepten. Er is geen aanvraag nodig om in aanmerking te komen voor bescherming volgens bedrijfsgeheim. Wel dient een bedrijf aan drie voorwaarden te voldoen: de informatie moet ook daadwerkelijk geheim zijn en niet eenvoudig toegankelijk voor personen die geen baat hebben bij de informatie, de informatie heeft commerciële waarde en het bedrijf moet redelijke maatregelen genomen hebben om de informatie vertrouwelijk te houden.

Oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele specialiteiten

Hier draait het om streekproducten uit de Europese Unie. Denk aan landbouwproducten, levensmiddelen en wijn. Dit type intellectueel eigendomsrecht beschermt tegen misbruik en tegen misleidende praktijken voor de consument. Hiervoor heeft de EU een registratiesysteem opgetuigd. Binnen Europa zijn er drie verschillende soorten bescherming, die ook wel kwaliteitslabels worden genoemd: Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB), Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) en Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS). Om deze labels te mogen gebruiken, is een registratie nodig. In Nederland kan dit bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).