Inbreuk auteursrecht

Gratis controleren of sprake is van auteursrechtinbreuk?

Snel

We zijn open van 9 uur tot 23 uur en daarom kunnen we altijd snel voor je schakelen als je inbreuk hebt ontdekt

Goedkoop

We kunnen een vast tarief afspreken waardoor je zeker weet dat je niet onverwacht hoge kosten krijgt

Persoonlijk contact

Bel gerust met 088-2333334 en ontdek dat je meteen een van onze juristen aan de lijn krijgt die je kan helpen

Wanneer is sprake van inbreuk?

Het auteursrecht bestaat om makers van werken bescherming te geven, zodat het werk te gelde gemaakt kan worden. Als we artikel 1 Auteurswet citeren, dan leren we het volgende: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” Dit is natuurlijk een wel erg ouderwetse tekst, maar betekent eigenlijk dat de maker van een werk, zoals software, foto, video of logo daar auteursrechten op heeft. Wanneer iemand zonder toestemming dit werk gebruikt, vertoont of verveelvoudigt kan sprake zijn van auteursrechtinbreuk.

Wat kun je doen bij auteursrechtinbreuk?

Inbreuk op auteursrecht als bijvoorbeeld fotograaf of software ontwikkelaar is super vervelend, daarom is het slim om er tegen op te treden.

Wat is de procedure bij inbreuk op auteursrecht?
Zodra vastgesteld is, dat sprake is van inbreuk op auteursrecht is er een aantal mogelijkheden. De eerste stap is de sommatiebrief en daarna eigenlijk meteen auteursrechtelijk beslag. Hiermee kan je beslag leggen en de auteursrechtelijk beschermde werken opeisen. Daarna kan worden gekozen voor een kort geding, zodat je snel een voorlopige voorziening hebt. We zullen dan een eventueel verbod eisen en een voorschot op de schadevergoeding. Overigens moet na een gewonnen kort geding wel een bodemprocedure worden ingesteld om het verbod definitief te maken en een volledige schadevergoeding te kunnen eisen. Gebeurt dit niet, dan kunnen de voorlopige maatregelen worden herroepen als de tegenpartij daar verweer tegen instelt. Er zijn dus vier stappen te nemen in de procedure bij inbreuk op auteursrecht, dit zijn:
 1. Sommatiebrief versturen
 2. Auteursrechtelijk beslag leggen
 3. Kort geding aanspannen
 4. Bodemprocedure starten
Wat zijn de criteria voor auteursrechtinbreuk?
Als iemand stukken verveelvoudigt of openbaar maakt zonder dat hij de rechten daartoe heeft, kan deze aansprakelijk worden gesteld. Dit is onrechtmatig handelen en daarmee een onrechtmatige daad. Op basis van deze onrechtmatige daad kan een schadevergoeding worden gevorderd als aan vijf vereisten is voldaan, deze zijn:
 1. er moet onrechtmatig gehandeld zijn
 2. deze daad moet toe te rekenenen zijn aan de dader
 3. er moet sprake zijn van schade
 4. causaal verband tussen daad en schade moet aantoonbaar zijn
 5. er moet voldaan worden aan het relativiteitsbeginsel
Wat is de hoogte van de schadevergoeding bij schending van auteursrecht?
Bij schending van auteursrecht is het verstandig om een schadevergoeding te eisen. Dit kan een daadwerkelijke vergoeding van de schade zijn, maar ook een vordering tot het afdragen van winst. De handvat voor de rechter om een schadevergoeding te kunnen vaststellen komt uit artikel 97 Burgerlijk Wetboek. Als we citeren zegt het artikel: “De rechter begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. Kan de omvang van de schade niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan wordt zij geschat.” Het is lastig om de hoogte van de schadevergoeding bij inbreuk vooraf aan te geven, omdat per situatie moet worden bekeken wat voor inbreuk is gepleegd en op welke schaal dat is gebeurd. Ook moet worden bepaald of het werk al verspreid is en of we vernietiging moeten vorderen. Aan de hand daarvan kunnen we zeker een goede inschatting maken. Los daarvan is een gang naar de rechter een lang en kostbaar traject. Zo kan de verliezende partij worden veroordeeld in de juridische- en proceskosten. Daarom wordt vaak een schikking getroffen voordat een dagvaarding wordt opgesteld en verstuurd. Dit is stukken goedkoper en geeft over het algemeen een gewenst resultaat, waardoor dit een aantrekkelijke route is.
Krijg je een boete auteursrechtinbreuk?
Schenden van auteursrecht is een onrechtmatige daad en daarmee is schending van het auteursrecht strafbaar volgens het strafrecht. Artikel 31 Auteurswet geeft de basis voor de boete en gevangenisstraf die je kunt krijgen bij auteursrechtinbreuk. Letterlijk zegt het artikel het volgende: “Hij, die opzettelijk inbreuk maakt op eens anders auteursrecht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.” Er is dus een tweetal sancties bij auteursrechtinbreuk. Een geldboete van de vierde categorie. Dit is maximaal € 20.500,-. Daarnaast kan dus een gevangenisstraf worden opgelegd tot zes maanden. Deze procedure kan worden gestart na aangifte.
Inbreuk auteursrecht
Wat zijn de gevolgen als auteursrechten zijn geschonden?
Samenvattend is er dus een aantal gevolgen mogelijk bij schending van het auteursrecht. Dit kan een strafrechtelijke of civiele procedure zijn. Het verschil is dat het in het eerste geval gaat om een zaak tussen de overheid en de inbreukmakende partij en bij de civiele procedure twee burgerlijke partijen tegenover elkaar zijn, namelijk de maker en de inbreukpleger. Hierbij is de overheid dus geen partij, behalve dan dat de rechter een oordeel zou moeten vellen als niet geschikt wordt en het zover moet komen.

Wat zijn de gevolgen via het strafrecht?

Als wordt gekeken naar artikel 31 van de Auteurswet, dan zijn twee straffen mogelijk, te weten:
 • Geldboete van de vierde categorie, maximaal € 20.500,-
 • Gevangenisstraf tot zes maanden

Wat zijn de gevolgen via het civiele recht?

Als bedrijven of burgers onderling een geschil hebben, dan wordt dit uitgevochten via de civiele rechtspraak en kun je onderstaande vergoedingen vorderen:
 • gederfde winst
 • daadwerkelijke schade op basis van de licentievergoeding
 • aanvullende vergoeding bij ontbreken naamsvermelding
 • bijzondere vergoeding bij aanpassing van een foto
 • redelijke vergoeding van de proceskosten
Daarnaast kun je vorderen dat de werken worden vernietigd of dat verdere verspreiding stopt. Dit gebeurt vaak via het kort geding. In de vergoeding kan overigens ook worden meegenomen dat het werk niet meer exclusief is. Dit komt bijvoorbeeld voor bij films, software, boeken of tijdschriften die via internet te downloaden zijn.
Kun je aangifte doen bij auteursrechtinbreuk?
Na aangifte van auteursrechtinbreuk kan strafrechtelijke vervolging volgen. Deze weg is niet gebruikelijk, omdat over het algemeen wordt gekozen om dit geschil te schikken of via de de civiele rechtbank te laten verlopen.
Is verjaring van schending van auteursrechten mogelijk?
Verjaring bij auteursrechtschending is een redelijk ingewikkeld onderdeel van dit recht. Het staat namelijk los van de 70 jaar na overlijden van de maker waarvoor bescherming geldt. Verjaring is in dit geval gericht op de periode waarbinnen de rechthebbende kan optreden tegen inbreuk. Omdat je een vordering instelt kijken we naar boek 3 artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat een rechtsvordering standaard verloopt na twintig jaar, tenzij de wet anders bepaalt. Die andere bepaling staat in artikel 310 van het genoemde wetboek. Daaruit komt naar voren dat een dergelijke vordering al eerder verjaard. Namelijk 5 jaar nadat de benadeelde zowel met de schade of de opeisbaarheid van de boete als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.