Slaafse nabootsing

Nabootsen kan op grond van de aanvullende werking van 6:162 BW strafbaar zijn, maar erg snel is er geen sprake van.

Wat is slaafse nabootsing?

Het nabootsen van een product waar geen intellectueel eigendomsrecht meer op zit kan slaafse nabootsing zijn. Hiervoor moet worden gekeken naar de overwegingen uit het arrest Hyster Karry Krane I.
Wanneer is sprake van slaafse nabootsing?
Er is sprake van slaafse nabootsing als het nabootsen van producten onnodig voor verwarring zorgt. Als nagebootste producten onnodig verwarrend zijn, dan is dat onrechtmatig volgens de aanvullende werking van de onrechtmatige daad uit artikel 6:162 BW. Als we de slaafse nabootsingsleer van het eerder genoemde arrest Hyster Karry Krane I citeren, dan is van slaafs nabootsen sprake als de concurrent bij nodeloze verwarring bij het publiek tekortschiet in zijn verplichting om, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of wordt vergroot. De mogelijkheid om een andere weg in te slaan, zonder daarmee afbreuk te doen aan genoemde deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product, brengt dan tevens de verplichting mee dit te doen. Verder geldt dat het “nagebootste” product onderscheidend vermogen moet hebben wil het tegen nabootsen beschermd kunnen worden. Nabootsing kan betrekking hebben op drie zaken, te weten:
  1. onderscheidende tekens van een ander
  2. producten of werkwijzen van een ander
  3. profiteren van immateriële prestatie van een ander
Punt twee betreft nabootsing.
Slaafse nabootsing
Wat kun je doen tegen slaafs nabootsen?
Een merkregistratie waarbij je kiest voor het registreren van een merknaam of logo geeft je goede bescherming. Daarnaast bieden modelrecht en octrooien bescherming op respectievelijk design en uitvindingen. Maar er zijn ook zaken te bedenken die geen bescherming kunnen krijgen. De vraag is dan of die zomaar mogen worden nagemaakt. Gelukkig is er een mogelijkheid in de wet die ervoor zorgt dat het kopiëren van producten onrechtmatig kan zijn terwijl er geen intellectueel eigendomsrecht zoals auteursrecht, handelsnaamrecht, modelrecht of merkenrecht op rust. Bijzonder is, dat nabootsen mag tenzij het voor verwarring zorgt bij het publiek. Opvallend genoeg is dit ook een maatstaf binnen het merkenrecht. Als je te maken krijgt met nabootsing, dan kun je de concurrent per brief sommeren om hiermee te stoppen. Als dit niet werkt kun je via een kort geding vragen om een veroordeling de verkoop van de producten te staken en tot vernietiging van de voorraad over te gaan.
Wat kun je doen als je wordt beschuldigd van slaafs nabootsen?
Om te kijken hoe je je kan verweren als je een brief hebt ontvangen dat je wordt beschuldigd van nabootsing, is het verstandig om de criteria uit het bovenstaande arrest te bekijken. Hieruit komen drie verweren naar voren, te weten:
  1. product heeft geen eigen plaats in de markt ingenomen
  2. er is geen verwarringsgevaar
  3. een andere weg inslaan zonder daarmee afbreuk te doen aan genoemde deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product is niet mogelijk